Prémiové realitné služby Všetky ponuky

PODMIENKY POUŽÍVANIA MOBILNEJ APLIKÁCIE


PODMIENKY POUŽÍVANIA MOBILNEJ APLIKÁCIE
I. Úvodné ustanovenia
1. Pred použitím tejto mobilnej aplikácie (ďalej len „Aplikácia“) si prosím pozorne prečítajte tieto podmienky
používania Aplikácie (ďalej len „Podmienky používania“).
2. Prístupom k tejto Aplikácii alebo ku ktorejkoľvek jej funkcii, alebo ich použitím na ľubovoľnom mobilnom telefóne,
tablete, konzole či na inom zariadení (ďalej spoločne len „Zariadenia“ a jednotlivo „Zariadenie“) potvrdzujete, že ste
si tieto Podmienky používania prečítali, porozumeli ste im a súhlasíte, že budete viazaní týmito Podmienkami
používania, ako aj všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi.
3. Ak s týmito Podmienkami používania nesúhlasíte, nepristupujte k tejto Aplikácii ani k žiadnej z jej funkcií, ani ich
nepoužívajte.
4. Tieto Podmienky používania sa riadia a budú sa vykladať v súlade s právom platným na území Slovenskej
republiky a v prípade akéhokoľvek sporu v súvislosti s týmito podmienkami a všetkých sporov v súvislosti s
Aplikáciou budú mať nevýlučnú súdnu právomoc nad takýmto sporom súdy Slovenskej republiky.
5. Tato Aplikácia je prevádzkovaná spoločnosťou ADRID REAL s.r.o. www.adridreal.sk.
II. Obmedzenia pre používateľa a prístup
Použitie niektorých funkcií tejto Aplikácie si vyžaduje prístup k internetu.
III. Prípustné používanie
1. Ste oprávnení spúšťať ľubovoľnú časť Aplikácie a používať Aplikáciu a jej obsah výhradne pre svoju osobnú
potrebu.
2. Nie ste oprávnení:
a. kopírovať (či už vytlačením na papier, uložením na disk, sťahovaním alebo iným spôsobom), distribuovať
(vrátane šírenia kópií), vysielať, meniť ani žiadnym spôsobom manipulovať či inak používať akýkoľvek materiál,
ktorý je v Aplikácii obsiahnutý;
b. odstraňovať oznamy o autorských právach, ochranných známkach alebo iné oznamy týkajúce sa duševného
vlastníctva, ktoré sú obsiahnuté v pôvodnom materiáli, zo žiadneho materiálu skopírovaného alebo vytlačeného
z Aplikácie,
c. používať Aplikáciu (alebo ktorúkoľvek jej časť) akýmkoľvek protiprávnym spôsobom, na akýkoľvek nezákonný
účel alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito Podmienkami používania, ani nesmiete konať
podvodným spôsobom či s nečestným úmyslom, napríklad neoprávneným prístupom do programového kódu
alebo vkladaním škodlivých kódov vrátane vírusov alebo škodlivých dát do tejto Aplikácie alebo ktoréhokoľvek
operačného systému,
d. používať Aplikáciu spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, vyradiť, preťažiť, znefunkčniť alebo ohroziť systémy
spoločnosti ADRID REAL s.r.o. alebo jej bezpečnosť, alebo by mohol rušiť ostatných používateľov,
e. zhromažďovať alebo zbierať akékoľvek informácie alebo údaje z Aplikácie alebo z našich systémov alebo sa
pokúsiť rozšifrovať prenosy do serverov alebo zo serverov, na ktorých je prevádzkovaná ľubovoľná časť
Aplikácie, alebo
f. meniť či odstraňovať oznamy o vlastníctve z materiálov stiahnutých alebo vytlačených z Aplikácie,
g. obchádzať alebo meniť bezpečnostné technológie alebo softvér Aplikácie, bez výslovného súhlasu spoločnosti
ADRID REAL s.r.o..
h. v celku alebo v časti ďalej odplatne alebo bezodplatne poskytovať tretím osobám
IV. Mobilné služby
Používanie Aplikácie je bezplatné, avšak upozorňujeme, že váš operátor si bude účtovať bežné ceny. Aplikácia
obsahuje služby a funkcie, ktoré sú k dispozícii na určitých mobilných Zariadeniach. Používanie Aplikácie si vyžaduje
elektronickú komunikáciu prostredníctvom Vášho mobilného Zariadenia.
V. Zabezpečenie
Ak si v rámci bezpečnostných postupov spoločnosti ADRID REAL s.r.o. zvolíte alebo Vám bude poskytnuté
používateľské meno, heslo alebo akúkoľvek inú informáciu, ste povinní s týmito informáciami nakladať ako s
dôvernými a nesmiete ich prezradiť žiadnej tretej strane ani nesmiete umožniť, aby k Aplikácii pod Vaším
používateľským menom a/alebo heslom pristupovali neoprávnené osoby. Za všetky akcie, ktoré sa vykonajú pri
používaní Vášho účtu v Aplikácii alebo pri používaní Aplikácie prostredníctvom vášho Zariadenia, nesiete
zodpovednosť Vy, a spoločnosť ADRID REAL s.r.o. nezodpovedá za žiadnu stratu v dôsledku neoprávneného
použitia Vášho používateľského mena a/alebo hesla, či už s Vaším vedomím, alebo bez neho.
VI. Práva duševného vlastníctva
1. Všetko duševné vlastníctvo obsiahnuté v Aplikácii alebo v súvislosti s ňou je majetkom spoločnosti ADRID REAL
s.r.o. alebo poskytovateľov licencií. Celý obsah v Aplikácii vrátane, okrem iného, textu, softvéru, skriptov, kódov,
návrhov, grafiky, fotografií, zvukov, hudby, videa, interaktívnych prvkov a všetkého ďalšieho obsahu (ďalej len
„Obsah“) je kolektívnym dielom, na ktoré sa vzťahujú príslušné zákony o autorských právach a je majetkom, ktorý
vlastní spoločnosť ADRID REAL s.r.o. a poskytovatelia licencií. Spoločnosť ADRID REAL s.r.o. si vyhradzuje
všetky práva, pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva obsiahnuté v Aplikácii, aj pokiaľ ide o jej obsah.


2. Konkrétne, táto Aplikácia obsahuje ochranné známky vrátane, okrem iného, loga spoločnosti ADRID REAL s.r.o.
Všetky ochranné známky obsiahnuté v tejto Aplikácii sú vlastníctvom spoločnosti ADRID REAL s.r.o. alebo
poskytovateľov jej licencie. Spoločnosť ADRID REAL s.r.o. si vyhradzuje všetky práva vo vzťahu k ochranným
známkam obsiahnutým v tejto Aplikácii.
3. Nič, čo je uvedené v týchto Podmienkach používania, sa nesmie vo vzťahu k užívateľom vykladať ako poskytnutie
licencie či práv duševného vlastníctva, ktoré sú vlastníctvom spoločnosti ADRID REAL s.r.o. alebo poskytovateľov
jej licencie.
VII. Ochrana osobných údajov
1. Spoločnosť ADRID REAL s.r.o. vymedzila účel spracúvania osobných údajov, určila podmienky ich spracúvania a
spracúva osobné údaje vo vlastnom mene ako prevádzkovateľ. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti ADRID
REAL s.r.o. sú uvedené na stránke www.adridreal.sk.
2. Predmetom spracúvania sú kategórie osobných údajov Vami uvedené pri zriaďovaní Vášho účtu do Aplikácie,
alebo pri jej použití. Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu nevyhnutnom na účely poskytovania tejto Aplikácie a
jej funkcií a povinností spoločnosti ADRID REAL s.r.o. vyplývajúcich z právnych predpisov.
3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať.
4. Získané osobné údaje môžu byť následne spracúvané na štatistické účely spôsobom zlučiteľným s pôvodným
účelom spracúvania, pričom spoločnosť ADRID REAL s.r.o. zabezpečí, aby boli použité osobné údaje len v
nevyhnutnej miere.
5. Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, ktorý je nevyhnutý vzhľadom na konkrétny účel. Poskytnutie osobných
údajov označených pri zriaďovaní Vášho účtu do Aplikácie, alebo pri jej použití ako povinné predstavuje zmluvnú a
zákonnú požiadavku. V prípade neposkytnutia týchto údajov má spoločnosť ADRID REAL s.r.o. právo odmietnuť
zriadiť Vám účet do Aplikácie a odmietnuť Vám využitie jej funkcií, ktorých využitie je viazané na zriadenia
takéhoto účtu. Poskytnutie ostatných údajov je dobrovoľné.
6. Spoločnosť ADRID REAL s.r.o. poskytuje podľa potreby osobné údaje aj iným osobám oprávneným v zmysle
právnych predpisov. Takýmito osobami sú napr. budúci zmluvní partneri užívateľa, poskytovatelia právnych
služieb, orgány štátnej správy.
7. Osobné údaje budú uchovávané na dobu nevyhnutnú na uplatňovanie práv a plnenie povinností súvisiacich s
poskytovaním tejto Aplikácie a jej funkcií, najmenej však po dobu ustanovenú právnymi predpismi a registratúrnym
plánom a poriadkom spoločnosti ADRID REAL s.r.o. Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov Váš
súhlas, údaje budú uchovávané počas trvania súhlasu.
8. Ako dotknutá osoba máte okrem iného právo:
a. získať informácie a potvrdenie o tom, či sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a má právo na
prístup k spracúvaným osobným údajom,
b. kedykoľvek žiadať opravu nesprávnych osobných údajov,
c. na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
d. namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
e. podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (napr. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky),
f. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase bez jeho odvolania,
g. na prenos osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi,
h. na vymazanie údajov tzv. právo na zabudnutie (nemožno uplatniť, ak sa osobné údaje spracúvajú na splnenie
zákonnej povinnosti, uplatňovanie právnych nárokov a.i.).
9. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov
Slovenskej republiky.
10. Rozsah osobných údajov je v maximálnej miere stanovený na meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
telefonický kontakt a emailová adresa.
VIII. Vylúčenie zodpovednosti a povinné ručenie
1. Za správnosť informácií, ktoré zadáte alebo odošlete do Aplikácie, zodpovedáte Vy sami. Hoci spoločnosť ADRID
REAL s.r.o. robí všetko preto, aby boli všetky informácie poskytnuté v rámci tejto Aplikácie v čase ich zaradenia do
Aplikácie správne, nemôže ručiť za správnosť týchto informácií.
2. Spoločnosť ADRID REAL s.r.o. sa vo vzťahu k Vám v plnom zákonom povolenom rozsahu zrieka akejkoľvek
zodpovednosti, či už na základe zmluvy, občianskoprávneho deliktu (vrátane nedbanlivosti), porušenia zákonnej
povinnosti, alebo na inom základe, v súvislosti buď s Vaším používaním tejto Aplikácie, alebo v dôsledku Vášho
spoľahnutia sa na informácie alebo rady, ktoré sú v Aplikácii obsiahnuté, za:
a. stratu skutočného alebo predpokladaného zisku, tržieb, úspor, využitia, obchodu, obchodnej príležitosti alebo
príjmov,
b. straty spôsobené prerušením podnikania,
c. stratu dobrého mena alebo dobrej povesti,
d. stratu alebo poškodenie údajov, informácií alebo softvéru
e. škodu spôsobenú zmenou podmienok Aplikácie, pozastavením alebo zmenou Aplikácie, stratou údajov, ako aj
zrušením prístupu Používateľovi zo strany Poskytovateľa alebo


f. akékoľvek nepriame, osobitné alebo následné náklady, výdavky, straty alebo škody, ktoré ste utrpeli v súvislosti
s používaním Aplikácie alebo v nej publikovaných materiálov, aj keď takéto náklady, výdavky, straty alebo
škody boli dostatočne predvídateľné alebo ste ich mohli Vy a/alebo spoločnosť ADRID REAL s.r.o. očakávať.
IX. Webové lokality a aplikácie
Táto Aplikácia môže obsahovať odkazy na ďalšie webové lokality alebo aplikácie spoločnosti ADRID REAL s.r.o. Po
kliknutí na tieto odkazy sa dané webové lokality alebo aplikácie môžu zobraziť na celú obrazovku (v takom prípade
budete musieť na návrat do tejto Aplikácie použiť tlačidlo na Zariadení), alebo sa môžu v niektorých prípadoch
zobraziť v rámci tejto Aplikácie (vtedy sa budete môcť do tejto Aplikácie vrátiť pomocou navigačných tlačidiel v rámci
tejto Aplikácie). Tieto odkazy sú poskytované s cieľom pomôcť Vám rýchlo a ľahko nájsť relevantné webové lokality,
aplikácie, služby a/alebo produkty, ktoré môžu byť pre Vás zaujímavé. Je na Vašom rozhodnutí, či služby a/alebo
produkty dostupné cez niektorú z týchto webových lokalít alebo aplikácií pre Vás sú alebo nie sú vhodné.
X. Zmeny a prevádzka Aplikácie
1. Spoločnosť ADRID REAL s.r.o. je oprávnená kedykoľvek zmeniť formát a obsah všetkých častí alebo ktorejkoľvek
z častí tejto Aplikácie vrátane, okrem iného, odstránenia funkcií alebo vlastností tejto Aplikácie.
2. Spoločnosť ADRID REAL s.r.o. je oprávnená pozastaviť prevádzku tejto Aplikácie alebo niektorej z jej funkcií alebo
vlastností z dôvodu aktualizácie obsahu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.
3. Príležitostne môžu byť vydávané aktualizácie Aplikácie prostredníctvom Appstore alebo Google Play. V závislosti
od konkrétnej aktualizácie nemusí byť Aplikácia alebo jej časť použiteľná dovtedy, kým si nestiahnete najnovšiu
verziu Aplikácie a neprijmete nové podmienky používania.
XI. Reklamačný poriadok
Pokiaľ máte otázky alebo sťažnosti na túto Aplikáciu, obráťte sa na správcu webovej lokality spoločnosti ADRID REAL
s.r.o., alebo kontaktné osoby uvedené na www.adridreal.sk.
XII. Ukončenie platnosti účtu
1. Spoločnosť ADRID REAL s.r.o. si vyhradzuje právo podľa svojho vlastného uváženia ukončiť platnosť Vášho účtu
a/alebo prístupu k tejto Aplikácii alebo ku ktorejkoľvek z jej funkcií, odstrániť Váš profil a ktorúkoľvek časť vášho
Obsahu vytvoreného používateľmi a/alebo Vám môže kedykoľvek obmedziť použitie všetkých častí alebo
ktorejkoľvek z častí Aplikácie z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez dôvodu, a to bez predchádzajúceho upozornenia
a bez toho, aby voči Vám alebo komukoľvek inému niesla zodpovednosť. Spoločnosť ADRID REAL s.r.o. si
vyhradzuje právo zamedziť prístup k Aplikácii alebo ku ktorejkoľvek z jej funkcií alebo vlastností.
2. Po ukončení ktorýmkoľvek postupom uvedeným v týchto podmienkach si nesmiete vytvoriť nový účet so zámerom
obísť dané ukončenie, odstránenie alebo obmedzenie.
3. Tieto Podmienky používania zostávajú v platnosti aj po ukončení platnosti Vášho účtu a/alebo prístupu k Aplikácii.
XIII. Zmeny týchto Podmienok používania
1. Spoločnosť ADRID REAL s.r.o. je oprávnená tieto Podmienky používania kedykoľvek a bez predchádzajúceho
upozornenia zmeniť, pričom zmenené Podmienky používania nadobúdajú platnosť dňom ich publikovania v
Aplikácii.
2. V prípade, že sa Podmienky používania zmenia, pri najbližšom spustení Aplikácie sa zobrazí výzva na vyjadrenie
súhlasu s týmito revidovanými Podmienkami používania. Na každé ďalšie použitie Aplikácie sa potom budú
vzťahovať tieto revidované Podmienky používania.V Bratislave dňa 16.02.2020

Odoberajte naše novinky

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané našou spoločnosťou na účely kontaktovania.